Huishoudelijk reglement

 
Artikel 1 Algemeen
 
1.1 Seizoen.
Het seizoen begint 1 januari en eindigt 31 december van elk jaar.
 
1.2 Banen.
De banen zijn geopend van 08.00 uur tot 24.00 uur.
 
1.3 Passen.
Er kan uitsluitend getennist worden met gebruik van een geldige tennispas. Indien de tennispas in het ongerede of zoek geraakt is, kan bij de ledenadministratie van de tennisafdeling een nieuwe pas worden aangevraagd. De kosten van een nieuwe tennispas worden aan het lid doorberekend.
 
1.4 Sleutels.
Aan ieder lid wordt samen met de tennispas een sleutel uitgereikt. Gezinsleden of samenwonenden krijgen samen één sleutel. De sleutel blijft eigendom van de tennisafdeling van s.v. Oranje Wit en dient bij beëindiging van het lidmaatschap of plaatsing op de non-actief lijst gedurende het seizoen samen met de tennispas te worden ingeleverd. Als de sleutel in het ongerede of zoek geraakt is, of gezinsleden/samenwonenden meer dan één sleutel wensen, kan bij de ledenadministratie een exemplaar worden verkregen tegen kostprijs.
 
1.5 Aansprakelijkheid.
Het betreden en gebruik van de tennisbanen geschiedt op eigen risico; de vereniging is derhalve niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of letsel in welke vorm dan ook.
 
1.6 Schade.
De gebruikers van de tennisbanen dienen zorg te dragen dat de eigendommen van de vereniging niet beschadigd of vernield worden en in een zo goed mogelijke staat blijven. Toegebrachte schade zal de vereniging op de veroorzakers verhalen.
 
1.7 Wachtlijst.
Alvorens lid te kunnen zijn van de tennisafdeling van s.v. Oranje Wit wordt men eerst op een wachtlijst geplaatst. Hiertoe dient men een inschrijfformulier in te vullen. De datum waarop het inschrijfformulier door de tenniscommissie is ontvangen is bepalend voor de datum van inschrijving op de wachtlijst.
Degene die het langst op de wachtlijst staat komt het eerst in aanmerking voor het lidmaatschap. Als peildatum geldt ook hier de datum waarop het inschrijfformulier door de tenniscommissie is ontvangen.
 
1.8 Non-actief lijst
Men kan zich op de non-actief lijst laten plaatsen voor een half of een heel seizoen, eventueel te verlengen tot maximaal twee seizoenen om één of meer van de volgende redenen:
 
* langdurige blessure of ziekte
* zwangerschap
* verblijf in het buitenland
* studie buiten de stad
 
De non-actief leden betalen een jaarlijkse contributie gelijk aan 1/3 van de actuele jaarlijkse contributie. Dit in verband met de volgende faciliteiten die zij genieten:
 
* zij worden niet ingedeeld in het kantinedienstrooster
* zodra zij dit aangeven worden zij weer actief lid
 
Er zijn twee situaties mogelijk (A of B), n.l.:
 
A. Men laat zich vóór het seizoen op de non-actief lijst plaatsen.
1. Wordt men vóór 1 juli weer actief lid, dan dient de volledige contributie te worden voldaan.
2. Wordt men ná 1 juli weer actief lid, dan dient 1/3 van de jaarlijkse contributie te worden voldaan. De tennispas en de sleutel ontvangt men eerst nadat de Verschuldigde contributie is betaald.
 
B. Men laat zich gedurende het seizoen op de non-actief lijst plaatsen en men heeft de jaarlijkse contributie volledig voldaan.
1. Als dit vóór 1 juli gebeurt, dan wordt 2/3 van de jaarlijkse contributie terugbetaald, mits men non-actief blijft tot het einde van het lopende kalenderjaar.
2. Als dit ná 1 juli gebeurt, dan wordt niets verrekend. De tennispas en de sleutel dient onverwijld bij de ledenadministratie te worden ingeleverd.
 
1.9 Bevoegdheden Tenniscommissie.
1.9.1 De tenniscommissie is gerechtigd één of meer banen te reserveren voor toernooien en
eventuele festiviteiten etc. Zij is verplicht dit met een termijn van minimaal 1 maand per
gebeurtenis kenbaar te maken via het mededelingenbord in de tenniskantine.
1.9.2 Aanwijzingen door leden van de tenniscommissie dienen te worden opgevolgd.
1.9.3 Leden die zich naar het oordeel van de tenniscommissie of naar het oordeel van degene die
kantinedienst heeft, misdragen, kunnen de toegang tot de banen en de tenniskantine worden
ontzegd, c.q. verwijderd worden. In dit geval zal de tenniscommissie de tennispas innemen.
Er vindt dan geen restitutie van de contributie plaats.
1.9.4 De tenniscommissie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, wijzigingen in dit
reglement aan te brengen. Zij verplicht zich de leden hiervan 14 dagen voor ingangsdatum
op de hoogte te stellen, o.a. door middel van publiciteit op het mededelingenbord in het
clubgebouw.
1.9.5 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tenniscommissie.
 
 
Artikel 2 Lidmaatschap en contributie
 
Seniorleden van de tennisafdeling zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het contributiejaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 
Jeugdleden van de tennisafdeling zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het contributiejaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 
Slechts personen die een geldige tennispas bezitten worden aangemerkt als leden.
Er is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën leden en de daaraan verbonden speeltijden :
 
Dagleden van 08.00 tot 18.00 uur
Oranje Wit afdeling voetbal seniorleden van 08.00 tot 23.00 uur
Overige seniorleden van 08.00 tot 23.00 uur
Oranje Wit afdeling voetbal jeugdleden van 08.00 tot 18.00 uur
Overige jeugdleden van 08.00 tot 18.00 uur
Gezinsleden (vervallen m.i.v. 1/1/2021)
 
Het contributiejaar van de tennisafdeling loopt van één januari tot en met éénendertig december.
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, in december van elk jaar. Alle KNLTB leden, inclusief ereleden en leden van verdienste, betalen de KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.
 
Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd, doch uiterlijk op 3 december van enig jaar, ter voorkoming van een automatische continuering van het lidmaatschap naar het volgende kalenderjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk of via e-mail worden gedaan. Men ontvangt hierover als bewijs een bevestiging. Men behoudt de rechten en verplichtingen ten opzichte van de tennisafdeling van s.v. Oranje Wit tot het einde van het lopende kalenderjaar. De tennispas en de complexsleutel dient uiterlijk einde kalenderjaar te worden ingeleverd.
 
Indien dagleden en jeugdleden in aanmerking willen komen voor de categorieën afdeling voetbal seniorleden of overige seniorleden, komen zij met voorrang op de betreffende wachtlijst.
 
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de tenniscommissie op te geven.
 
Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld : naam, voornamen, adres, postcode + woonplaats, geboortejaar- en datum en telefoonnummer.
 
Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de tennisafdeling met zich mee. Het lidmaatschap van de tennisafdeling eindigt wanneer men het lidmaatschap van de KNLTB verliest.
Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen kunnen geen lid van de tennisafdeling zijn.
 
 
Artikel 3 Banen
 
* De tennisbanen mogen alleen betreden worden door spelers en speelsters. Toeschouwers dienen achter de afrastering te blijven.
 
* De banen mogen niet voor aanvang van de gereserveerde speeltijd worden betreden. De speelduur voor dubbelspelers/speelsters is 45 minuten. De speelduur voor Singlespelers/speelsters is 30 minuten. Singlespelers/speelsters zijn niet verplicht tijdens hun als single speeltijd gereserveerde periode dubbelspelers/speelsters op hun baan toe te laten.
 
* Men is verplicht af te hangen op het aanwezige afhangbord op de baan van hun keuze. Verandering van de ingestelde tijden, indeling of reserveringsvolgorde is na reservering niet meer toegestaan.
Het afhangen gebeurt met behulp van een digitaal afhangbord, dat geplaatst is in de zij-ingang van het clubgebouw. Deze ruimte is altijd bereikbaar met behulp van de complexsleutel. Het gebruik van het digitale afhangbord staat beschreven op de verenigingswebsite. 
 
Men mag slechts afhangen indien men op het Oranje Wit complex aanwezig is en blijft. Het is beslist niet toegestaan voor een ander af te hangen als deze persoon nog niet aanwezig is.
Wanneer de speeltijd waarvoor u heeft afgehangen is aangebroken, gaat u met uw partner(s) naar de door u gereserveerde baan. De op dat moment op de baan staande spelers/speelsters zijn verplicht de baan onmiddellijk speelklaar te maken en plaats voor u te maken. Een game uitspelen is niet toegestaan.
 
Wanneer de speelperiode waarvoor u heeft afgehangen is verstreken, bent u op uw beurt verplicht plaats te maken voor diegenen die na u de baan hebben gereserveerd. Indien u na uw speelperiode nogmaals wilt spelen, dan is dit mogelijk :
a. door opnieuw af te hangen middels bovengenoemde procedure als er wachtende spelers of speelsters zijn.
b. door na de u toegemeten tijd door te spelen tot u wordt afgehangen.
 
Indien op alle banen wordt gespeeld dan kan een wachtend lid die baan opeisen waarvoor niet is afgehangen; de spelers moeten onmiddellijk de baan afstaan aan de spelers/speelsters die volgens de procedure hebben gereserveerd.
U dient af te hangen op de baan waarop de eerste tijd is ingesteld. Indien bij grote drukte moeilijkheden bij het afhangen ontstaan, zal een commissielid voor dat moment een regeling moeten treffen. Het reglement dient daarbij te worden gerespecteerd.
Het is niet mogelijk de baan voor een bepaalde tijd te reserveren anders dan volgens het reglement.
 
* Op de kunstgrasbanen kan tijdens de winter ook gespeeld worden. Als er sneeuw op de baan ligt,
de netten naar beneden zijn gedraaid of de hekken zijn afgesloten door middel van kettingsloten
mag er niet gespeeld worden.
 
* Het is ten strengste verboden op de banen:
- glaswerk mee te nemen
- kauwgom te deponeren
- te roken
 
* Op elk moment van de dag dragen de laatste spelers/speelsters er zorg voor, dat bij het verlaten van de baan, de toegangshekken gesloten worden en de verlichting wordt uitgeschakeld.
Om 24.00 uur wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.
 
 
Artikel 4 Kleding en spelmateriaal.
 
De tennisbanen mogen uitsluitend worden betreden met tennis- of speciale kunstgrasschoenen.
Het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht. Op koude dagen is een trainingspak dan wel een trainingsbroek met trui toegestaan.
Er dient met eigen, gemerkte ballen te worden gespeeld. Per baan mogen niet meer dan 3 ballen worden gebruikt. Men dient zelf voor een racket en ballen te zorgen.
 
Artikel 5 Introductie
 
Elk lid kan maximaal 2 maal één persoon introduceren. Eén en dezelfde persoon mag niet meer als 2 maal geïntroduceerd worden. De introducé heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de leden met betrekking tot de speeltijden. De kosten voor het gebruik van de baan bedragen:
Jeugd: € 2,50 per introducé per speelperiode
Volwassenen: € 4,00 per introducé per speelperiode
 
Introducépasjes dienen te worden aangevraagd bij leden van de tenniscommissie. Leden die een Introducé meenemen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het lid zorgt voor de financiële afwikkeling.
Indien een lid iemand introduceert dient hij/zij ook zelf aanwezig te zijn om mee te spelen.
Ook voor een introducé is artikel 1.3, eerste zin, van toepassing.
 
Artikel 6 Kantinedienst
 
Elk lid is verplicht bij toerbeurt dienst te doen in de tenniskantine.
Jeugdleden, leden die op 31 december van het vorig jaar 65 jaar en ouder zijn, ereleden of leden van verdienste, ondersteunende leden en bestuursleden zijn hiervan vrijgesteld.
Door middel van een dienstrooster zullen de leden worden geïnformeerd.
Het kantinedienst reglement is op dit artikel van toepassing.
 
 
Artikel 7 Technische commissie
 
Door de tenniscommissie wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie (hierna aangeduid als T.C.) benoemd bestaande uit een oneven (tenminste drie) aantal leden. De tennisleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.
 
De werkzaamheden van de T.C. bestaan uit :
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte
b. het verzorgen van de aanwijzingen en het in de praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte.
c. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden die vallen onder het toezicht van de KNLTB.
d. het verzorgen van het materiaal op en bij de banen tijdens activiteiten als genoemd onder punt c.
 
 
Artikel 8 Bestuur
 
Het bestuursreglement van de s.v. Oranje Wit is tevens van toepassing op dit huishoudelijk reglement. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 
 
Artikel 9 Goedkeuring huishoudelijk reglement
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 augustus 2003
 
Dordrecht, 1 september 2003
 
 
 Competitiehuisregels
 
Huisregels m.b.t. competitietennis
 
Regels met betrekking tot banen
 
  • Speel alleen op banen die door je captain of de competitieleider zijn toegewezen.
  • De competitieleider hangt op een prikbord een overzicht wanneer welke banen bezet zijn en door welk team. Dit kun je tevens vinden op het elektronisch afhangbord.
  • Wanneer competitieteams spelen op een niet gereserveerde baan mogen zij er door recreatietennissers af worden gehaald.
  • Voor vragen of opmerkingen over de baan bezetting tijdens de competitie worden niet de competitieteams aangesproken, maar alleen de competitieleider.
 
Regels met betrekking tot de kantine en de consumpties
 
  • Feestavonden, afsluitende etentjes, BBQ’s ect. dienen enkel aan de kantine zijde plaats te vinden, dus niet aan de zijde van de tennisbanen.
  • Kampioensfeesten en afsluitende feesten worden door de Vereniging aangemoedigd. Wel verzoeken we de betreffende teams de kantine en de keuken netjes en schoon achter te laten.
 
Gedrag op en langs de baan
 
  • Medespelers en toeschouwers mogen de spelers aanmoedigen maar zich niet met de wedstrijd bemoeien.
  • Onsportief gedrag in woord en gebaar is niet toegestaan. De betreffende spelers mogen hierop worden aangesproken.
 
Afsluiten kassa:
 
  • Achter de kassa liggen consumptielijsten, hier wordt uitsluitend door de kantinedienst of teamcaptain op aangegeven welke consumpties per team worden genuttigd. Aan het einde van de competitiedag wordt de lijst opgeteld en worden alle artikelen aangeslagen op de kassa en wordt er afgerekend. De consumptielijst wordt ondertekend door de captain en er wordt op geschreven “aangeslagen en voldaan.”
 
 
Mede namens het bestuur T.V. Oranje Wit,
 
L.M. de Bruijn
Competitieleider
 
 
Kantinereglement
 
Kantinedienst reglement
 
Artikel 1 - kantinedienstverplichting
Seniorleden zijn volgens het huishoudelijk reglement verplicht kantinedienst te verrichten.
De kantinedienst verplichting is niet van toepassing op : jeugdleden, senioren die op 31 december van het vorig jaar 65 jaar of ouder zijn, ereleden of leden van verdienste, ondersteunende leden en bestuursleden.
 
Artikel 2 - afkoop kantinedienst
Door betaling van € 75,00 per jaar kan men van de kantinedienstverplichting worden ontheven.
De keuze voor afkoop dient jaarlijks kenbaar te worden gemaakt. De verrekening voor afkoop dient gelijktijdig met de contributiebetaling te geschieden en wel voorafgaand aan het volgende jaar.
 
Artikel 3 - verkoop kantinedienst
Het is niet toegestaan om kantinediensten, welke men geacht wordt te vervullen, onderling te verkopen. Het is wel toegestaan kantinediensten te ruilen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de dienst te geschieden door middel van herplanning op de kantinedienstplanner op de verenigingswebsite. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de kantinebeheerder.
In het uiterste geval kan men incidenteel van een kantinedienst afzien, mits door de kantinecommissaris tijdig vervanging kan worden geregeld. De kosten van het incidenteel afzien bedragen € 20,00 en dienen voor aanvang van de dienst aan de kantinecommissaris te zijn voldaan.
 
Artikel 4 - kantinedienst verzuim
Indien men zonder geldige reden dan wel zonder kennisgeving aan de kantinecommissaris de opgelegde kantinedienst verzuimt, wordt door het bestuur een betaling opgelegd van € 50,00 per keer.
 
Artikel 5 - kantinedienst keuze
Men dient zelf de kantinediensten in te plannen via de verenigingswebsite. Gedurende een periode van drie weken voor aanvang van de nieuwe kantinedienstperiode wordt men in de gelegenheid gesteld zelf een keuze te maken uit beschikbare kantinediensten. Indien men in deze periode geen keuze heeft gemaakt, dan wordt men door de kantinecommissaris ingedeeld.
 
Artikel 6 - verantwoordelijkheid
De kantinedienstmedewerk(st)er is tijdens zijn of haar dienst verantwoordelijk voor alle achter de bar aanwezige eigendommen van de vereniging. Het is anderen, bestuursleden en coördinatoren van dienst uitgezonderd, niet toegestaan zich achter de bar te begeven. De kantinedienstmedewerk(st)er dient hierop toe te zien en bij overtreding van deze regel de coördinator of kantinecommisaris direct in te lichten.
Het is de kantinedienstmedewerk(st)er niet toegestaan tijdens de dienst te tennissen. Zij dienen zich op te houden óf in de kantine, óf op het belendende terras, maar wel zodanig dat hij/zij volledig toezicht kan houden op de eigendommen van de vereniging, c.q. kantine, bar en keuken. De leden worden zodanig ingedeeld dat altijd twee medewerk(st)ers aanwezig zijn. Beide medewerk(st)ers zijn verplicht hun totale diensttijd aanwezig te zijn. Zij sluiten gezamenlijk af.
Het tijdelijk overdragen van diensten is niet toegestaan. Van de laatste twee regels kan worden afgeweken met goedkeuring van de coördinator van dienst, mits deze zelf aanwezig is.
 
Artikel 7 - consumpties kantinedienstmedewerk(st)er
Het is de kantinedienstmedewerk(st)er toegestaan max. 3 consumpties gratis te nuttigen tijdens zijn of haar dienst.
 
Artikel 8 - opbrengstverantwoording
De kantinedienstmedewerk(st)er verantwoordt na afloop van zijn of haar dienst de inkomsten van de bar en keuken en de door hem of haar genuttigde gratis drankjes op het daarvoor bestemde formulier en deponeert dit samen met het geld in de capsules in de kluis. Een instructie bevindt zich bij de kassa.
 
Artikel 9 - takenlijstje en instructie kassa
Achter de bar liggen een instructie voor het gebruik van de kassa en een takenlijstje. Dit dient naar behoren te worden uitgevoerd.
 
Artikel 10 - sluitingstijden
Uitsluitend tenniscommissieleden zijn gemachtigd of kunnen coördinators machtigen af te wijken van de officiële openings- en sluitingstijden van de kantine.
 
Artikel 11 - gratis verstrekkingen
Door kantinedienstmedewerk(st)ers mogen geen consumpties en etenswaar gratis worden verstrekt, als uitsluitend aan leden van het hoofdbestuur en leden van de tenniscommissie tegen overlegging van een getekende bon met de naam in blokletters.
Als degene die de consumpties gratis verstrekt wil hebben niet als zodanig bekend is bij de kantinedienstmedewerk(st)ers, dient deze zich te legitimeren.
De bon dient aan het einde van de dienst samen met het geld uit de kassa in één der capsules in de kluis te worden gedeponeerd. 
 
Het bestuur zal er op toe zien dat dit reglement door een ieder wordt nageleefd.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 639 0578

Address

Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht

KVK-nummer

40321535