Huishoudelijk Reglement Tennis.

Reglement wordt aangepast conform de nieuwe richtlijnen KNLTB

 

 

Artikel 1 Algemeen. 

1.1 Seizoen.
Het seizoen begint 1 juli en eindigt op 30 juni  van elk jaar.

1.2 Banen.
De banen zijn geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur.

1.3 Passen.
Er kan alleen getennist worden met gebruik van een geldige tennispas. Als de tennispas niet meer werkt  of zoek is geraakt, kan bij de ledenadministratie van de tennisafdeling een nieuwe pas worden aangevraagd. De kosten van een nieuwe tennispas worden aan het lid doorberekend.

1.4 Sleutels.
Ieder lid krijgt, samen met de tennispas een sleutel (borg 5 euro). Gezinsleden of samenwonenden krijgen samen één sleutel. De sleutel blijft eigendom van de tennisafdeling van s.v. Oranje Wit en dient bij beëindiging van het lidmaatschap samen met de tennispas te worden ingeleverd. Als de sleutel niet meer werkt of zoek is geraakt, kan men bij de ledenadministratie een nieuwe sleutel tegen kostprijs krijgen. Ook indien men een extra sleutel wil, is deze hier ( tegen kostprijs) te verkrijgen.

1.5 Aansprakelijkheid.
Het betreden en gebruik van de tennisbanen geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/ of letsel in welke vorm dan ook.  

1.6 Schade.
De gebruikers van de tennisbanen dienen er zorg voor te dragen dat de eigendommen van de vereniging niet beschadigd of vernield worden en in een zo goed mogelijke staat blijven. Toegebrachte schade zal de vereniging op de veroorzaker(s) verhalen.  

1.7 Wachtlijst.
Op dit moment is er geen wachtlijst.  

1.8 Non actief lijst.
Het kan voorkomen dat een lid door bijvoorbeeld werk of lichamelijke/ geestelijke redenen voor langere tijd niet kan tennissen. Indien dit voor langere tijd zou gelden ( meerdere maanden), kan er bij de tenniscommissie een verzoek worden ingediend voor restitutie van (een deel van) het jaarlijkse bedrag voor lidmaatschap. Om dergelijke redenen kan er ook een verzoek bij de tenniscommissie worden gedaan om tijdens deze periode ontheven te worden van de kantinediensten.      

1.9 Bevoegdheden tenniscommissie.

1.9.1
De tenniscommissie is gerechtigd één of meerdere banen te reserveren voor toernooien, festiviteiten etc. Zij is verplicht dit met een termijn van minimaal één maand per gebeurtenis bekend te maken via de website.  

1.9.2
Aanwijzingen van de leden van de tenniscommissie dienen te worden opgevolgd.

1.9.3
Leden die zich, naar oordeel van de tenniscommissie of van degene die kantinedienst heeft misdragen,  kunnen de toegang tot de banen en de tenniskantine worden ontzegd. De tenniscommissie is bevoegd om, bij ernstige misdraging de tennispas in te nemen. Er vindt in een dergelijk geval geen restitutie van contributie plaats.  

1.9.4
De tenniscommissie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk wijzigingen in het reglement aan te brengen. Zij dient de leden hiervan minimaal veertien dagen voor de ingangsdatum op de hoogte te stellen door een mededeling op de website.


Artikel 2 Lidmaatschap en contributie.

Seniorleden Personen die voor de eerste januari van een contributiejaar 17 jaar zijn en die de tennissport beoefenen of beoefend hebben. Jeugdleden Personen die voor de eerste januari van een contributiejaar nog geen 17 jaar zijn en die de tennissport beoefenen of beoefend hebben.  

Slechts de personen die in het bezit zijn van een geldige tennispas worden aangemerkt als leden.  

Er is een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën leden en de daarbij behorende speeltijden: Dagleden. Van 08.00 uur tot 18.00 uur Oranje Wit afdeling voetbal seniorleden. Van 08.00 uur tot 23.00 uur Oranje Wit afdeling voetbal jeugdleden. Van 08.00 uur tot 18.00 uur Overige jeugdleden. Van 08.00 uur tot 18.00 uur  

Het contributiejaar van de tennisafdeling loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor vermelding van de tarieven en de inning verwijzen wij naar de website van de SV Oranje Wit.  

Het lidmaatschap kan altijd worden opgezegd, doch uiterlijk op 3 juni van enig jaar ter voorkoming van automatische continuering van het lidmaatschap. Opzegging dient schriftelijk of via email te worden gedaan bij de tenniscommissie. Men ontvangt hiervan van hen een schriftelijk bewijs van opzegging. Bij opzegging behoudt het lid de rechten en verplichtingen t.o.v. de tennisvereniging tot het einde van het lidmaatschapsjaar. De tennispas en sleutel (s) dienen uiterlijk einde lidmaatschapsjaar te worden ingeleverd bij de tenniscommissie.  

De leden zijn verplicht om adresveranderingen, voorzien van naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer door te geven.  

Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de tennisvereniging met zich mee. Het lidmaatschap van de tennisafdeling eindigt wanneer men het lidmaatschap van de KNLTB verliest.  


Artikel 3 Banen.

  • De tennisbanen mogen alleen betreden worden door spelers en   speelsters. Toeschouwers dienen achter de afrastering te blijven. *De banen mogen niet voor aanvang van de gereserveerde speeltijd   worden betreden. De speelduur voor dubbelspel is 45 minuten. De   speelduur voor enkelspel is 30 minuten. Single spelers zijn niet   verplicht tijdens hun als enkelspel gereserveerde tijd dubbelspelers toe   te laten op hun baan.
  • Men is verplicht af te hangen middels het afhangbord bij de ingang van de  tenniskantine. Verandering van de reservering is later niet toegestaan. Het   afhangen gebeurt via het digitale afhangbord. Toegang tot het digitale   afhangbord is altijd mogelijk met de sleutel van het complex/kleedkamers.
  • Men mag slechts afhangen indien men op het tenniscomplex aanwezig is.   Het is niet toegestaan om iemand af te hangen als deze persoon nog niet   aanwezig is. Wanneer de speeltijd is aangebroken kunt u de   gereserveerde baan betreden. De op dat moment op de baan staande   spelers dienen de baan onmiddellijk vrij te maken. Een game uitspelen kan   als de nieuwe bespelers van de baan hiermee akkoord gaan.
  • Wanneer de gereserveerde speeltijd is verstreken, bent u op uw beurt   verplicht plaats te maken voor hen die de baan na u hebben gereserveerd.   indien u na uw speelperiode verder wilt spelen is dit mogelijk: Door opnieuw af te hangen. Door na de u toegemeten tijd door te spelen tot u wordt afgehangen. Indien op alle banen wordt gespeeld, kan een wachtend lid die baan opeisen waarvoor niet is afgehangen. Spelers dienen deze baan onmiddellijk af te staan. Het is niet mogelijk de baan voor een bepaalde tijd te reserveren anders dan in het reglement beschreven.  
  • Op de kunstgrasbanen kan tijdens de winterperiode ook gespeeld worden tenzij de netten naar beneden zijn gedraaid of de toegangsdeuren tot de banen met een kettingslot zijn afgesloten. In die gevallen mag de baan niet worden betreden.
  • Op elk moment van de dag dragen de laatste spelers op de baan  er zorg voor dat bij het verlaten van de baan de toegangshekken worden gesloten en, indien van toepassing de verlichting wordt uitgeschakeld.  


Artikel 4 Kleding en spelmateriaal

De tennisbanen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen, geschikt voor kunstgras. Het dragen van tenniskleding op de baan is verplicht. Er dient met eigen ballen te worden gespeeld.    


Artikel 5 Introductie. 

Introductie is toegestaan. Voor de tarieven en wijze van betaling verwijzen wij naar de website.   Artikel 7 Bestuur. Het bestuursreglement van de s.v. Oranje Wit is tevens van toepassing op dit huishoudelijk reglement.   Artikel 8 Goedkeuring huishoudelijk reglement Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 20-09-2022.     

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 639 0578

Adres

Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht