Kantinereglement


Artikel 1 - kantinedienstverplichting
Seniorleden zijn volgens het huishoudelijk reglement verplicht kantinedienst te verrichten.
De kantinedienst verplichting is niet van toepassing op : jeugdleden, senioren die op 31 december van het vorig jaar 65 jaar of ouder zijn, ereleden of leden van verdienste, ondersteunende leden en bestuursleden.

Artikel 2 - afkoop kantinedienst
Door betaling van € 75,00 per jaar kan men van de kantinedienstverplichting worden ontheven.
De keuze voor afkoop dient jaarlijks kenbaar te worden gemaakt. De verrekening voor afkoop dient gelijktijdig met de contributiebetaling te geschieden en wel voorafgaand aan het volgende jaar.

Artikel 3 - verkoop kantinedienst
Het is niet toegestaan om kantinediensten, welke men geacht wordt te vervullen, onderling te verkopen. Het is wel toegestaan kantinediensten te ruilen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de dienst te geschieden door middel van herplanning op de kantinedienstplanner op de verenigingswebsite. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de kantinebeheerder.
In het uiterste geval kan men incidenteel van een kantinedienst afzien, mits door de kantinecommissaris tijdig vervanging kan worden geregeld. De kosten van het incidenteel afzien bedragen € 20,00 en dienen voor aanvang van de dienst aan de kantinecommissaris te zijn voldaan.

Artikel 4 - kantinedienst verzuim
Indien men zonder geldige reden dan wel zonder kennisgeving aan de kantinecommissaris de opgelegde kantinedienst verzuimt, wordt door het bestuur een betaling opgelegd van € 50,00 per keer.

Artikel 5 - kantinedienst keuze
Men dient zelf de kantinediensten in te plannen via de verenigingswebsite. Gedurende een periode van drie weken voor aanvang van de nieuwe kantinedienstperiode wordt men in de gelegenheid gesteld zelf een keuze te maken uit beschikbare kantinediensten. Indien men in deze periode geen keuze heeft gemaakt, dan wordt men door de kantinecommissaris ingedeeld.

Artikel 6 - verantwoordelijkheid
De kantinedienstmedewerk(st)er is tijdens zijn of haar dienst verantwoordelijk voor alle achter de bar aanwezige eigendommen van de vereniging. Het is anderen, bestuursleden en coördinatoren van dienst uitgezonderd, niet toegestaan zich achter de bar te begeven. De kantinedienstmedewerk(st)er dient hierop toe te zien en bij overtreding van deze regel de coördinator of kantinecommisaris direct in te lichten.
Het is de kantinedienstmedewerk(st)er niet toegestaan tijdens de dienst te tennissen. Zij dienen zich op te houden óf in de kantine, óf op het belendende terras, maar wel zodanig dat hij/zij volledig toezicht kan houden op de eigendommen van de vereniging, c.q. kantine, bar en keuken. De leden worden zodanig ingedeeld dat altijd twee medewerk(st)ers aanwezig zijn. Beide medewerk(st)ers zijn verplicht hun totale diensttijd aanwezig te zijn. Zij sluiten gezamenlijk af.
Het tijdelijk overdragen van diensten is niet toegestaan. Van de laatste twee regels kan worden afgeweken met goedkeuring van de coördinator van dienst, mits deze zelf aanwezig is.

Artikel 7 - consumpties kantinedienstmedewerk(st)er
Het is de kantinedienstmedewerk(st)er toegestaan max. 3 consumpties gratis te nuttigen tijdens zijn of haar dienst.

Artikel 8 - opbrengstverantwoording
De kantinedienstmedewerk(st)er verantwoordt na afloop van zijn of haar dienst de inkomsten van de bar en keuken en de door hem of haar genuttigde gratis drankjes op het daarvoor bestemde formulier en deponeert dit samen met het geld in de capsules in de kluis. Een instructie bevindt zich bij de kassa.

Artikel 9 - takenlijstje en instructie kassa
Achter de bar liggen een instructie voor het gebruik van de kassa en een takenlijstje. Dit dient naar behoren te worden uitgevoerd.

Artikel 10 - sluitingstijden
Uitsluitend tenniscommissieleden zijn gemachtigd of kunnen coördinators machtigen af te wijken van de officiële openings- en sluitingstijden van de kantine.

Artikel 11 - gratis verstrekkingen
Door kantinedienstmedewerk(st)ers mogen geen consumpties en etenswaar gratis worden verstrekt, als uitsluitend aan leden van het hoofdbestuur en leden van de tenniscommissie tegen overlegging van een getekende bon met de naam in blokletters.
Als degene die de consumpties gratis verstrekt wil hebben niet als zodanig bekend is bij de kantinedienstmedewerk(st)ers, dient deze zich te legitimeren.
De bon dient aan het einde van de dienst samen met het geld uit de kassa in één der capsules in de kluis te worden gedeponeerd. 

Het bestuur zal er op toe zien dat dit reglement door een ieder wordt nageleefd.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 639 0578

Adres

Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht

KVK-nummer

40321535